Membe

It is members belong to the Kurata Lab.
(Sorting by grade, name)


 1. KAWAJIRI, Yui.(M2)
 2. HAMAMATSU, Taichi(M2)
 3. NAKASHIMA, Akiyoshi (M1)
 4. IDE, Genta (4)
 5. UEKI, Takato (4)
 6. EGUCHI, Masami (4)
 7. OYAMA, Riko (4)
 8. KODAMA, Kaho (4)
 9. SUNAKAWA, Renta (4)
 10. NAKASHIMA, Misaki (4)
 11. BABA, Satomi (4)
 12. MATSUMOTO, Manaka (4)
 13. YAMASHITA, Yuho (4)
 14. KITA, Ibuki (3)
 15. KUROIWA, Chie (3)
 16. NAKASHOJI, Masaya (3)
 17. NAKAMURA, Yuki (3)
 18. TSURUYAMA, Maki (3)
 19. HASHIZUME, Hanaka (3)
 20. FURUKAWA, Musashi (3)
 21. YAMASAKI, Genta (3)

<2020 graduation>
YAMAMOTO, shintaro (master)., NIIRO, Yuna.

<2019 graduation>
MUKUO, Sotaro (master)., KAWASAKI, Kotaro., SHONO, Norika., SODA, Nanako., MATAMI, Fuko, MORITA, Kei.

<2018 graduation>
MATSUNAGA, Chica (Master)., EJIMA, Takaaki., OGAWA Yuki., KANEKO, Masahiro., TAKANABE, Sachiko., TAGAWA, Yuya., TOKUNAGA, Hitomi., NISHIDA, Suzuka., YUKINO, Sakura.

<2017 graduation>
SHOJIMA, Natsuki (Master)., YAMAKOSHI, Shoyo (Master)., SONO, Yurie., TAKAGI Masaya., MINE, Takuma., MUKUO, Sotaro., YAMAMOTO, Aika.

<2016 graduation>
SASAMOTO, Kenta (Master)., IKEDA, Yuka., UEDA, Naoki., EGUCHI, Riko., OBA, Kotomi., SASAKI, Yuna., TAKAGI, Shiori., MAEHARA, Haruka.

<2015 graduation>
MAEDA, Takuya (Master)., KAWAGUCHI, Miki., DAIRIKI, Yuki., FUJITANI, Sana., MASUNAGA, Kaori., MUTO, Haruka.